Bảng giá xét nghiệm tại nhà

Đã Xem: 1208

Bảng giá xét nghiệm tại nhà

Bảng giá xét nghiệm tại nhà

Bảng giá xét nghiệm tại nhà
Tên xét nghiệm Đơn Giá Thành Tiền Tên Xét Nghiệm Đơn Giá Thành Tiền
Glucose 25   AFB 120  
Ure 25   CEA 120  
Creatinin 25   CA 19-9 150  
AST (SGOT) 25   CA125 150  
ALT (SGPT) 25   CA15-3 150  
GGT        30   PSA_total 150  
Bilirubin tp 30   CA 72-4 150  
Bilirubin TT 25   CYFRA 21-1 150  
Bilirubin GT 25   Cortison 80  
Cholesterol 30   Nhóm máu 50  
Triglycerides 30   HP dạ dày 80  
HDL 30   PT 40  
LDL 30  

Định lượng

Fibrinogen

120  
Acid uric 30   Đông máu cơ bản 200  
Albumin 35   Máu lắng 50  
Protein 35   HIV 60  
Amylase 50   Viêm gan B 60  
Hba1C 120   Viêm gan C 60  
Na+ 25   Viêm gan A 60  
K+ 25   DENGE 200  
Cl- 25   Công thức máu 100  
Ca2+ 25   Nước tiểu 50  
CK 50   FT3 100  
CK- MB 50   FT4 100  
Fe 50   TSH 100  
Mg 50   T3 100  
CRP 60   T4 100  
Tổng:     Tổng:    
           

Tất cả các xét nghiệm đều được gửi tại bệnh viện uy tín!